רפתות

״לפרות בנו מבני בטון ולאנשים צריפי עץ״
הרפתות היו הענף העיקרי במושבים. וחשיבתו הלא פחותה הייתה אספקת זבל אורגני לפרדסים, גני ירק, מהתקופה שעברו לגידולים אינטנסיביים מושקים ב-1930. כשנחפרה סוף סוף ה״באר הטובה״.
בעקבות ענף החלב פותחה במושב מחלבה ארצית של תנובה שנוסדה ב-1926.